Приклади використання конкретних СУБД в САПР

В даний час розроблено багато СУБД для підтримки різноманітних структур данних. Наприклад, СУБД “СЕДАН”, “ОКА”, “СЕТОР”, “БАНК-ОС”, “ДИСОД”, “ИНЕС”, “СЕТЬ” ті інші.

Їх використовують в інформаційно- пошукових системах, але можливе використання і для забезпечення інформаційних потреб САПР.В першу чергу мова йде про відтворення нормативно- довідкової та іншої фак­тографічної інформації.

Приведемо короткий огляд ункціональних можливостей та експлуа­та­ційних характеристик найбільш перспективних СУБД.

Система управління базою данних “ИНЕС”орієнтована на підтри­ман­ня ієрархічних структур данних. На фізичному рівні використовується метод доступу, програмно імітуючий механізм вертуальної пам’яті.

(Вертуаль­напам’ять- спосіб організації пам’яті обчислювальної системи,

при яко­му кожна програма може оперувати з адресним простором, що перева­жає єм­кість фізичної оперативної пам’яті). При цьому данні зберіга­ють­ся в блоках пам’яті та лексикографічно впорядковані, а різноманітним сегментам в логічній схемі відповідають різноманітні блоки.

Для забезпечення одночасної роботи декількох користувачів за термі­нала­ми СУБД “ИНЕС” обладнана монітором.

Система управління базою данних “ОКА”,так як і СУБД“ИНЕС”,належить до систем ієрархічного типу. В своєму складі вома має засоби для задання зв’язків між ієрархічними структурами, що дає змогу описувати мережні структури обмеженого виду.

В СУБД “ОКА” є засоби для організації діалогової взаємодії з кінце­вим користувачем - діалогова система.

Система управління базою данних “ДИСОД”- одна з найбільш роз­ви­ну­тих вітчизняних СУБД. Це багатофункціональна система обробки та зберігання данних, яка розрахована на широкий спектр практичного вико­ристан­ня в області розв’язку інформаційних задач. Однотипні записи бази данних СУБД “ДИСОД” організовані в файли, між якими можуть бути вста­нов­ле­ні зв’язки, що дозволяють створювати як ієрархічні так і мережні структури.

СУБД “ДИСОД”- універсальна система для збереження та обробки всіх видів нормативно-довідкової інформації та проектних документів у ве-ликих САПР.

Питання для самоконтролю

1.Загальна характеристика інформа­цій­ного забезпечення САПР.

2. Основні компоненти та види інформа­цій­ного забезпечення САПР.

3. Склад інформаційного фонду САПР.

4. Способи ведення інформаційного фон­ду САПР.

5.Система управління базами данних (СУБД) . Призначення, викорис­тан­ня та ефективність.

6. Приклади використання конкретних СУБД в САПР.

Лекція № 7.

Тема лекції: Лінгвістичне забезпечення САПР.

План

1. Визначення і структура лінгвістичного забезпечення САПР.

2. Функціональне призначення мов, які використовуються в САПР.

3. Базове лінгвістичне забезпечення САПР.

(2 години).

1. Визначення і структура лінгвістичного

забезпечення САПР

Лінгвістичне забезпечення САПР - це сукупність мов, які використо­ву­ються в САПР для висвітлення інформації про об’єкти, що проектуються, про процес та засоби проектування, якою обмінюються люди з ЕОМ між собою в процесі автомати­зо­ваного проектування.

Однією із важливіших задач при створенні лінгвістичного забезпечен­ня САПР є вибір мов взаємодії та форм спілкування проектувальника з ЕОМ.

Мови взаємодії є особливими, спеціально орієнтованими на потреби проектувальника. Якщо мови програмування направлені, головним чином, на універсальність та зручність їх трансляції в машинні мови, то мови взаємодії призначені для забезпечення найбільших зручностей при спілкуванні проек­ту­валь­ника з ЕОМ, найбільш компактного приставлення проектної інформа­ції, най­більших зручностей при здійсненні проектних процедур і т. інше.

Мови взаємодії можна розподілити на слідуючі основні типи: при­­ро­д­­­ня, обмежена природня, командна, “меню” та “шаблони”.

Природня мовакористувача не завжди може бути викорис­тана для спілкування з ЕОМ в сучасних САПР, так як виникають труднощі автома­тич­но­го аналізу повідомлень користувача, виражених на природній мові в межах жорстко обмежених ситуацій, які пов’язані з задачами проектування.

Обмежена природня мова є на даний час перспективним способом взаємодії. Основний недолік такої взаємодії полягає в тому, що користувач повинен добре уявляти синтаксичні та семантичні обмеження, які наклада­ються на природню мову.

Командна мова є розповсюдженим способом взаємодії. Користувачу приставляється набір команд, за допомогою яких він може управляти вико-нанням різноманітних проектних процедур. Ці команди виконують два види

функцій: визначають процеси, які повинні бути виконані; вмі­щують в собі да­ні, що передаються цим процесам.

При діалоговій взаємодії інформація, що вводиться користу­ва­чем, ро­з­бивається на велике число команд, які вміщують віднос­но малу кількість даних. В цьому випадку введені данні тут же ви­во­дяться системою (ехо­ві­доб­­раження), що полегшує виправлення помилок при вводі.

“Меню” та “Шаблони”.Дані мови є найбільш поширеним спосо­бом діалогової взаємодії з прикладними програмами САПР. З допомогою “ме­ню” користувач керує виконанням проектної про­цедури, вибираючи необ­хід­ну функцію із перерахованих в “ме­ню”.

“Шаблон” являє собою спеціальним чином організований кадр діало­гу, який відображується на екрані дисплею, та призначений для введення та виведення даних. “Шаблон” включає інформаційні поля, які розміщуються в визначених місцях екрану та призначені для введення- виведення даних та пояснювальні надписи до них.

Організація взаємодії тільки з використанням “меню” та “шаблонів” не має достатньої гнучкості, через це даний спосіб взаємодії використо­вується, як правило, разом з командними мовами.

2. Функціональне призначення мов,

які використовуються в САПР

Класифікація мов, які використовуються в САПР

Мови САПР

програмування проектування

машинний вхідні вихідні

мова асамблера ЯОО МОЗ внутрішні

ФОРТРАН схемні супроводження

ПАСКАЛЬ графічні проміжні

ПЛ/1моделювання

С

та інші

Рис 7.1.

За функціональним призначенням, мови які використовуються в САПР поділяються на три основні групи:

Вхідні мови. Призначені для опису об’єктів , що проектуються та уп­рав­ління процедурами проектування. Основною вимогою, яка висуваєть­ся до вхідних мов є їх максимальна близькість до мови проектувальника в да­ній предметній області.

Вихідні мови. Це мови, які орієнтовані на вивід одержаних в резуль­таті проектування, проектних рішень у вигляді необхідної проектної доку­мен­­тації, які задовольняють вимогам виготовлення об’єкту та стандартам. Так як і для вхідних мов, в САПР повинна бути передбачена дос­татньо ши­ро­ка номенклатура вихідних мов для задоволення різноманітним вимогам з точки зору реалізації об’єктів проектування та вимогам до різно­ма­ніт­них форм представлення документації, що прийнята для проектної ор­ганізації.

Базові мови. Це мови, які орієнтовані на здійснення програмування основних процедур проектування.

Однією із особливостей лінгвістичного забезпечення САПР є те, що воно повинно відповідати властивостям “відкритості”, тому в складі інструментальних засобів САПР доцільно мати синтаксично орієнтований мов­ний процесор, який призначений для розробки нових мов взаємодії, так як і для модифікації вже існуючих.

Питання для самоконтролю

1. Визначення і структура лінгвістичного забезпечення САПР.

2. Функціональне призначення мов, які використовуються в САПР.

3. Базове лінгвістичне забезпечення САПР.

Лекція № 8.

Тема лекції: Методичне і організаційне забезпечення САПР

План

1. Склад методичного забезпе­че­н­ня САПР.

2. Склад організаційного забезпе­че­н­ня САПР.

(2 години).

1. Склад методичного забезпе­че­н­ня САПР.

До методичного забезпечення САПР входить комплект документів, які нор­мують правила вибору і експлуатації комплексу засобів автоматизовано­го проектування при вирішенні конкретних проектних задач. В цих доку­ме­н­тах вик­ладена методика (технологія) автоматизовано­го проектування (АП), яка перед­бачує використання проектувальником визначеної послідов­но­сті компонентів технічного, математичного, програмного, лінгвістичного та програмного забезпечення при виконанні кожної автоматизованої проектної процедури.

Методичне забезпечення САПР включає наступні розділи: специфіка­цію МЗ, загальний опис САПР, інструкцію по експлуатації КСАП, опис мо­ви САПР, опис проектних процедур, форми машинних документів.

Специфікація методичного забезпечення САПР включає повний пере­лік документів, які входять в склад методичного забезпечення.

Загальний опис САПР служить для ознайомлення прроектувальників із структурою і складом функцій системи. В ньому відображені класи, види і ти­пи об’єктів, які охвачуються даною САПР; загальна структура САПР, склад проектуючих і обслуговуючих підсистем; зміст інформації, яка збе­рігається в базах данних САПР; відомості про компоненти, які вико­рис­то­вуються в технічному та програмному забезпеченні; відомості про розви­ток системи.

Інструкція по експлуатації КСАП включає: правила використання в прак­тичній роботі компонентів САПР (підготування до роботи, експлуа­та­ція, можливі неполадки та методи їх усунення).

Опис мо­ви САПР включає всі необхідні для користувача САПР відо­мо­сті по організації його взаємодії з системою. В цьому документі вміщені конкретні інструкції користувачу по преставленню на вхідній мові САПР описів об’єктів проектування та завдань по вирішеннню конкретних проект­них задач. В додатку приводяться приклади використання встановлених мов­них засобів при вирішенні конк етних проектних задач.

Опис проектних процедур включає наступні відомості:

- аннотації, в яких описується призначення проектних процедур, об-ласті і специфіка їх використання;

- опис процедур проектування;

- методи виконання проектних процедур;

- схема алгоритмів,які реалізують запропоновані методи;

- контрольні (тестові) приклади;

- вимоги до програм, які містять повний перелік повідомлень відпо­-відних пректних процедур та вимог до форми представлення вихідних да­них при виконанні кожної проектної процедури.

Форми машинних документів включають назви документів, що ви­даються, вид носіів інформації, зв’язок з іншими документами в повному ком­плекті документації, порядок розташування інформації в документі і пра­вила його прочитання, форми документів і приклади їх оформлення.

2. Склад організаційного забезпе­че­н­ня САПР

САПР фукціонує в складі проектної організації, тому важливими пи­тан­нями є взаємодія САПР з функціональними підрозділами організації і реалізація в її структурі процесу автоматизованого проектування. Ці питан­ня відображаються в організаційному забезпеченні САПР.

В склад ОЗ САПР входить повна сукупність нормативних матеріалів, що визначає місце і функцію САПР в складі проектної організації. Ці мате­ріа­ли включають: накази, штатні розклади, посадові інструкції персоналу САПР, програми курсів навчання та підвищення кваліфікації користувачів та інше.

Основним документам ОЗ САПР є: “Положення про службу САПР” , яке регламентує місце персоналу САПР в організаційній структурі підпри­ємс­тва, його кількісний склад, кваліфікацію та посадові інструкції.

Функції основних підрозділів САПР

Функції відділу САПР - розробка, експлуатація та супровід окремих ви­­дів забезпечення САПР та всієї системи в цілому.

Основний сектор- сектор розробки та супроводження всієї САПР. Він комплектується інженерами- системотехніками по САПР. Функції сектора: про­ектування та модифікація окремих підсистем САПР, координація дій різ­них груп спеціалістів з других секторів, які прий­ма­ють участь в процесі ство­рення і функціонування САПР.

Функції інших секторів: розробка, супровід та експлуатація окремих видів забезпечення.

Організаційна структура підрозділу САПР

Головний інженер (конструктор) Відділ САПР (група)

Сектор розробки САПР

Проектний відділ № 1 Проектний відділ “І” Проектний відділ “N” Сектор технічних засобів


Сектор програм­ного забезпечення

Сектор № 1 Сектор № К

Сектор інформа­ційного забезпе-­­ ­­че­н­ня

Сектор автоматиза-

ції проектування

Сектор лінгвістично-го забезпечення

Рис. 8.1

Питання для самоконтролю

1. Загальна характеристика методичного та організаційного забезпе­че­н­­ня САПР.

2. Склад методичного забезпе­че­н­ня САПР.

3. Склад організаційного забезпе­че­н­ня САПР.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Норенков И. П. Введение в автоматизированное проекти­ро­ва­ние технических устройств и систем: Учебн. пособие для втузов.- М.: Высш. шк., 1986.- 304 с.

2. Системыавтоматизации проектирования и производства // Радио­-электроника (состояние и тенденции развития). Сер. 1. Вычисл. техника.- М.: НИИ экономики и информ. по радиоэлектронике (НИИЭИР), 1985.- С. 21-47.

ЗМІСТ

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Лекція № 1. Суть інженерного проектування . . . . . . . . . . 4

Лекція № 2. Системи автоматизованого проектування . . . . . . . 11

Лекція № 3. Технічне забезпечення САПР . . . . . . . . . . . 20

Лекція № 4. Математичне забезпечення САПР . . . . . . . . . 27

Лекція № 5. Програмне забезпечення САПР . . . . . . . . . . 35

Лекція № 6. Інформаційне забезпечення САПР . . . . . . . . . 41

Лекція № 7. Лінгвістичне забезпечення САПР . . . . . . . . . 45

Лекція № 8. Методичне і організаційне забезпечення САПР . . . . 49

Список літератури


6091664261483977.html
6091742831123153.html
    PR.RU™