Гідравлічний спосіб розміщення відходів

Залежно від стану твердих відходів, що утворюються, розрізняють гідравлічний і сухий способи розміщення їх.

Гідравлічний спосіб застосовують: для відходів, що утворюються при мокрому способі збагачення; для пилу, золи ТЕС, які затримують мокрим способом; для шламів та інших промислових відходів, що насичені водою.

Цей спосіб полягає в транспортуванні пульпи трубопроводами (пульповодами) за допомогою насосів і випуску її до сховища.

Пульпою називають суміш твердих частинок і води. Основною характеристикою її є консистенція — співвідношення маси твердих частинок і

рідини (Т:Р), яка залежить від типу відходів, технології утворення і може коливатися у великих межах (наприклад, від 1:1 до 1:30 і більше).

Сховища відходів – це гідровідвали, хвостосховища, шламосховища,

шламонакопичувачі і т. д. Залежно від топографічних умов місцевості

розрізняють наступні типи сховищ: балочні, заплавні, косогірні, рівнинні,

улоговинні. Для створення місткості будь-якого типу сховища, окрім,

улоговинного, потрібно спорудження огороджувальних дамб, або гребель.

Балочні сховища влаштовують в балках або ярах, які перегороджують

дамбою, або греблею; заплавні і косогірні – огородженням дамбами з двох-

трьох сторін залежно від рельєфу, рівнинні сховища огороджують по

периметру.

Сховище містить у своєму складі огороджувальну дамбу, надводний пляж, ставок-відстійник, підводний пляж, пульповоди, водоскидні колодязі, водоспускні колектори, дренажну канаву, насосні станції (рис. 3.1.1).

Рис. 3.1.1 - Типи сховищ відходів:

а) балочне; б) рівнинне; в) заплавне; г) косогірне 1 – дамба; 2 – надводний

пляж: 3 – ставок-відстійник; 4 – водоскидний колодязь; 5 – водоспускний

колектор; 6 – збірна канава; 7 – плавуча насосна станція

Заповнення хвостосховища може бути одностороннім або кільцевим. При односторонньому заповнюванні скид пульпи здійснюють від дамби до берегів, при кільцевому – по периметру дамби (рис. 3.1.2).

Рис. 3.1.2 - Схеми заповнення сховища:а) одностороннє заповнювання балочного сховища; б) кільцеве заповнювання

рівнинного сховища 1 – первинна дамба; 2 – вторинна дамба; 3 – розподільчій

пульповод; 4 – випуск; 5 – надводний пляж; 6 – ставок-відстійник;

7 – водоскидний колодязь; 8 – водоспускний колектор; 9 – збірна канава;10 – плавуча насосна станція

Сховища відходів займають великі території нерідко сільськогосподарських земель. В них відбувається пиління поверхонь надводних пляжів, що підсохли, спостерігається підтоплення прилеглих територій і забруднення підземних вод.

Для боротьби з пилінням поверхонь пляжів передбачають їх зрошування,

обводнювання, намивання глинистих екранів, хімічне закріплювання відходів,

що пилять. Для захисту від підтоплення влаштовують дренажні канави,

подовжні, трубчаті й інші дренажі. Для захисту підземних вод від забруднення

передбачають протифільтраційні заходи.

2. Сухий спосіб розміщення відходів

Сухий спосіб розміщення відходів залежить від виду транспорту, який

використовують. Для промислових підприємств найбільшого поширення

набув автомобільний транспорт. В гірничодобувній промисловості за великої

відстані транспортування використовують також залізничний транспорт.

Відвалоутворення відходів вуглевидобування проводять також за допомогою

вагонеток (скипів), що перекидаються, а також за допомогою канатних

підвісних доріг, конвеєрного транспорту.

При використанні автомобільного й залізничного транспорту відвали влаштовують пласкими, платоподібними, одноярусними, багатоярусними,

терасованими висотою 30-100 м. Відсипання проводять шарами товщиною

1,0-1,5 м з ущільненням самим автотранспортом за рахунок декількох проходок або ущільнюючими катками. Відходи можуть відсипати з кузовів або перевантаженням конвеєрними відвалоутворювачами, екскаваторами,

бульдозерами, скреперами й іншою технікою. Розвантажувальні шляхи

влаштовують віялоподібно з тупиками або по кільцю. Відсипання відвалів за допомогою вагонеток-самоскидів, проводять відкочуванням їх похилим рейковим шляхом.

Кут підйому вагонеток і, відповідно, крутизна укосу відвалу складає близько 20°. У міру відсипання відвалу похилі шляхи нарощують. Такі відвали називають конічними (терикони). Відсипання може проводитися одночасно в декілька відвалів почергово (групові відвали). Схеми відкочування вагонеток можуть бути одноколійними і двоколійними. Конічні відвали обмежують продуктивність відсипання і застосовуються при невеликій відстані транспортування.

Відвали із застосуванням стрічкових конвеєрів забезпечують велику продуктивність. Найбільшого поширення набули відвали з поступово подовженими стрічковими конвеєрами і консольним секторним поворотом.

Відвали з канатними підвісними дорогами влаштовують за допомогою

зворотно-поступового руху вагонеток. Одна вагонетка знаходиться на навантаженні, інша — на розвантаженні. Відвали можуть бути конусні, які формуються при одній кінцевій щоглі; штабельні — за допомогою декількох щогл; однопроменеві і багатопроменеві. Висота відвалів звичайно 15-30 м. Відвальний метод розміщення відходів вимагає великих первинних капітальних витрат на спорудження щогл (рис. 3.2.2).

При відсипанні відвалів на повну висоту без пошарового ущільнення

відбувається сегрегація матеріалу — розділення за розмірами складових по

висоті відвалу: у верхній частині відкладаються дрібніші й легші фракції матеріалу, а вниз – скочуються більші й важчі.

3.2.2 - Схеми відвалів з канатними підвісними дорогами:

а) конусні; б) штабельні. 1 — відвал; 2 — вагонетка;

3 — лебідка; 4 — канатна підвісна дорога; 5 — щогла

Запитання до самоперевірки

1. Поясніть, як здійснюється складування відходів гідравлічним способом?

2. Назвіть складові елементи хвостосховища.

3. Поясніть, як впливає хвостосховище на прилеглу територію.

4. Назвіть методи складування відходів сухим способом.

5. Поясніть, як впливають відвали відходів на прилеглу територію.

Полігон для складування та зберігання ТПВ у жодному разі не повинен заливатися паводковими водами.

Полігон має бути оточений солідними лісовими масивами і напрямок переважаючою троянди вітрів повинно бути таким, щоб повітря з поверхні полігону не міг потрапити на довколишні населені пункти.

Складування і зберігання ТПВ повинно проводитися на підготовлене водонепроникне підставу.

ТПВ повинні складуватися і розподілятися по ділянці порівняно тонким шаром і цей шар повинен бути ущільнений так, щоб не було розносу дрібних і легких частинок.

Неприпустимо попадання грунтових вод на основу полігона ДПО.

Висота шару закладки ТПВ не повинна перевищувати 2 м. Ущільнені ТПВ повинні покриватися проміжним шаром, який би перешкоджав уносу вітром дрібних і легких фракцій ТПВ.

ТПВ повинні складуватися, зберігатися і переміщатися на заздалегідь сплановані ділянки (карти) у міру сепарації їх і переробки.

Засипка ТПВ (з урахуванням розташування карт) і наявність запасу матеріалу для покриває шару.

Недопущення спалювання ТПВ на території полігону.

Зрошення карт з збереженими ТПВ в періоди підвищеної пожежонебезпеки в посушливий літній період.

Не допускається спільне складування і зберігання ТПВ з навіть одиничними трупами тварин, а також токсичних, вибухонебезпечних промислових відходів. За правильною експлуатацією полігонів ТПВ здійснюється постійний контроль відповідними санітарними епідеміологічними центрами і комітетами з охорони природи.

Старіння хімічних матеріалів ТП і БО, що містять миш'як As, сірку S, галогени (хлор Cl; бром Br), важкі метали Cd, Pb, Cr, Sn, Ag, Au, Cu, Hg викликатиме поступове повільне, непомітне отруєння грунту. Наприклад, розкидані і розбиті акумуляторні батареї, що містять PbSO4 також при старінні розкладаючись отруюють в першу чергу грунт і водойми. Важкі метали мають канцерогенні та мутагенні властивості.

Старіння ТП і БО з речовин органічного походження проявляється в протіканні ряду процесів хімічного і біохімічного характеру.

Небезпечно старіння ТП і БО з полімерних матеріалів синтетичної хімії, особливо тих, з яких можуть утворитися канцерогенні речовини (тобто викликають рак).

Внаслідок різних хімічних реакцій, а також мікробіологічної діяльності температура в різних місцях тіла звалища може коливатися від 50 до 100 градусів, викликаючи мимовільне загоряння і поставляючи в навколишнє середовище тисячократного ГДК поліароматичних вуглеводнів (ПАВ) - хімічних канцерогенів, що займають провідне місце у виникненні ракових захворювань. При впливі світла на водні розчини ароматики (при випаровуванні після опадів, а також при горінні пластмас і органіки) в різноманітті утворюються сполуки класу діоксинів. Діоксин - це найсильніший з відомих у природі отруту, мутаген, канцероген, тератоген, вкрай стійкий у зовнішньому середовищі.

Атмосферні опади допомагають міграції хімічних елементів, їх зустрічі один з одним, контакту, а також проникненню в грунтові води. Небезпечно періодичне надходження хімічних речовин з поверхневим і підгрунтовим стоком. Токсичні газові виділення зі звалища здатні поширюватися на великі відстані головним чином в напрямку превалирующих вітрів, а також вступати в реакцію з викидами навколишніх промислових об'єктів, посилюючи і без того напружену екологічну обстановку. Неприємним побічним ефектом звалища для прилеглих будинків можуть бути нашестя щурів і тарганів, особливо стійких до хімічних препаратів.

На полігонах відходи піддаються інтенсивному біохімічному розкладанню. В умовах поховань, куди надходить практично 80% загального потоку відходів, швидко формуються анаеробні умови, в яких протікає биоконверсия органічної речовини (ОВ) за участю метаногенів співтовариства мікроорганізмів. В результаті цього процесу утворюється біогаз або, так званий, газ звалища (СГ). Емісії звалищних газів (СГ), що надходять у природне середовище формують негативні ефекти як локального, так і глобального характеру.

3.3 Спалювання

Сміттєспалювання - це найбільш складний і «високотехнологічний» варіант поводження з відходами. Спалювання вимагає попередньої обробки ТПВ (з отриманням т.зв. палива, витягнутого з відходів). При поділі з ТПВ намагаються видалити великі об'єкти, метали (як магнітні так і немагнітні) і додатково його подрібнити. Для того, щоб зменшити шкідливі викиди з відходів, також витягують батарейки та акумулятори, пластик, листя. Спалювання нерозділеного потоку відходів в даний час вважається надзвичайно небезпечним. Таким чином, сміттєспалювання може бути тільки одним з компонентів комлексной програми утилізації.

Спалювання дозволяє приблизно в 3 рази зменшити вагу відходів, усунути деякі неприємні властивості: запах, виділення токсичних рідин, бактерій, привабливість для птахів і гризунів, а також отримати додаткову енергію, яку можна використовувати для отримання електрики або опалення.

Серйозні проблеми виникають також з похованням золи від сміттєспалювання, яка по вазі складає до 30% від початкової ваги відходів і яка в силу своїх фізичних і хімічних властивостей не може бути похована на звичайних звалищах. Для безпечного захоронення золи застосовуються спеціальні сховища з контролем і очищенням стоків.

У Росії сміттєспалювальні заводи серійно не виробляються. Говорячи про соціально-економічні аспекти сміттєспалювання, слід зазначити, що зазвичай будівництво та експлуатації ССЗ не по кишені міському бюджету.

Саме МСЗ, за висновком фахівців, є основними джерелами суперядов - діоксинів.

3.4 Рециклінг

Спосіб поховання, з економічної точки зору, є неефективним, вимагаючи колосальних бюджетних витрат. І ці витрати нічим не виправдані з екологічної точки зору: відбувається безповоротна втрата невідновних природних ресурсів.

Варіанти збору вторинної сировини в різних країнах і територіях можуть бути різними в залежності від місцевих умов: сміттєзбірники поблизу будинку, спеціалізовані центри збору вторинної сировини, платні центри збору. Залежно від варіанту збору сміття вибирається транспорт для його перевезення. Наступний етап - вибір типу і потужності переробного підприємства: ряд невеликих локальних заводів, велика компанія територіальної одиниці або транспортування сировини на крупне регіональне переробне підприємство.

Після поділу ТПВ на фракції, кожна з фракцій надходить на подальшу технологічну стадію - стадію переробки в кінцевий продукт.

Скло зазвичай переробляють шляхом подрібнення і переплавлення (бажано, щоб вихідне скло було одного кольору). Скляний бій низької качаства після подрібнення використовується в якості наповнювача для будівельних матеріалів (наприклад, т.зв. «глассфальт»)

Сталеві і алюмінієві банки переплавляються з метою отримання відповідного металу.

Паперові відходи різного типу вже багато десятків років застосовують поряд із звичайною целюлозою для виготовлення пульпи - сировини для паперу. Із змішаних або низькоякісних паперових відходів можна виготовляти туалетну чи обгортковий папір і картон. На жаль, в Росії тільки в невеликих масштабах присутня технологія виробництва високоякісного паперу з високоякісних відходів (обрізків друкарень, використаного паперу для ксероксів і лазерних принтерів і т.д.).

Переробка пластику в цілому - більш дорогий і складний процес. Потрібно відзначити, що для вторинної переробки використовуються не всі типи полімерів, а лише деякі. У Росії переробка пластику виробляється в незначних кількостях.

Основною проблемою в переробці вторсировини є не відсутність технологій переробки - сучасні технології дозволяють переробити до 90% від загальної кількості відходів - а відділення вторсировини від інших типів відходів (і розділення різних компонент вторсировини). Існує безліч технологій, що дозволяють розділяти відходи і вторсировину. Найдорожча і найскладніша з них - вилучення вторсировини з вже сформованого загального потоку відходів на спеціальних підприємствах.

Організацію заготівельного процесу слід починати з роботи з населенням. У той же час, без участі приватних компаній реалізація проектів збору і подальшої утилізації ТПВ представляється малоймовірною. Обов'язкова умова - чітка організація процесу збору і поступове, поетапне виділення вторинної сировини, а також замкнутість ланцюжка, тобто отримане продукції з відібраних відходів. При цьому, вирішальним моментом у визначенні стратегії залучення жителів до селективного збору буде економічний фактор: ціна прийому вторинної сировини на переробному підприємстві. Роль федерального центру повинна полягати в підготовці умов для їх успішної реалізації проектів селективного збору і рециклінгу ТПВ та формуванні нормативно - правової та податкової бази, що сприятиме становленню ринку вторинної сировини.


6092089025716440.html
6092126962465507.html
    PR.RU™