Практичне заняття № 2

Методичні вказівки

До виконання практичних робіт

З дисципліни «Статистика»

для студентів ІІ курсу спеціальності5.03050401 «Економіка підприємства»

напряму підготовки

030504 «Економіка підприємства»

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії

„Економіки та бухгалтерського обліку”

Протокол № 1 від_31.08.2012

Голова циклової комісії

____________Ковальова Т.І.

Практичне заняття № 1

Тема програми: Статистичне спостереження

Тема роботи: Статистичне спостереження

Ціль роботи:навчитися за наведеними даними проводити арифметичний контроль, застосовувати логічну та рахункову перевірку, робити висновки

Обладнання і матеріали: калькулятори

Список використаної літератури:

1. Лугінін О.Є. Статистика. Підручник. 2-ге видання, перероблене та доповнене – К.: Центр учбової літератури, 2007

2. Статистика: Підручник / С.С.Герасименко, А.В.Головач,
А.М.Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С.С.Герасименка. —
2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000

Хід роботи

Розв’язати задачі

1.Перевірте за допомогою арифметичного (рахункового) контролю дані, одержані від дошкільної дитячої установи: Всього дітей в дитячому садочку — 133, в т.ч.: в старших групах — 37, в середніх групах — 43, в молодших гру­пах — 58. Із загальної кількості дітей: хлопчиків — 72, дівчаток — 66.

2.Перевірте дані про виручку підприємств зв'язку області за обслуговування промисловості, сільського господар­ства і будівництва і дайте найбільш вірогідне пояснення невідповідності між числами.

Виручка — всього, млн. грн. ……………135

в тому числі виручка від обслуговування:

промисловості........................................ 80

сільського господарства........................ 40

будівництва …………………………150

3.За наведеними даними квартального звіту торгівельної організації про надходження, продаж і залишки товарів провести арифметичний контроль, застосувавши логічну та рахункову перевірку.(тис.грн.)

з/п Назва товарних груп Залишок товарів на початок Надійшло товарів за квартал Реалізовано за безготівковим розрахунком Продано в роз­дріб Залишок товарів на кінець
М'ясо
Масло тваринне
Цукор
Конд. вироби
Всього

4.Провести арифметичний контроль даних про виконання плану випуску продукції:

Назва виробу План випуску, шт. Фактично виготовлено, шт Виконання плану, %
СМ-1 СТ-3 КС-1 СД-5 90,0 101,0 101,0 93,0
Всього 96,2

5.Здійснить попередній контроль даних статистичного дослідження показників діяльності підприємств. Зробіть виправлення.

№ підприєм-ства Собівартість одиниці продукції, грош. од. Обсяг продукції, тис. нат. од Загальні витрати, тис. грош. од. Ціна одиниці продукції, грош. од.
14,1 4512,0 15,2
15,3 4574,7 15,5
16,2 4283,0
14,6 5606,4 15,1
Разом х 18976,1 х

Практичне заняття № 2

Тема програми: Зведення і групування статистичних даних

Тема роботи: Зведення і групування статистичних даних

Ціль роботи:навчитися будувати інтервальний варіаційний ряд розподілу, визначати його елементи, групувати дані за ознаками.

Обладнання і матеріали: калькулятори

Список використаної літератури:

1. Лугінін О.Є. Статистика. Підручник. 2-ге видання, перероблене та доповнене – К.: Центр учбової літератури, 2007

2. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач,
А. М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. —
2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000


6092264184447741.html
6092283159098263.html
    PR.RU™