Висновки

3. Рекомендована література.

Вступ є обов’язковим розділом, де вказується конкретне завдання роботи, напрямки розвитку економіки, НТР, НТП в світі, розвитку економіки в поліграфічній галузі.

Вимоги до оформлення та захист курсової роботи

Курсова робота подається у друкованому вигляді. Текст курсової роботи повинен бути надрукований чорною фарбою на білому аркуші паперу формату А4 (210 х 297 мм). Обсяг курсової роботи без урахування додатків має складати 30-40 сторінок.

Розмір полів: ліве – 2,5см, верхнє – 1,5 см, праве – 1,5 см, нижнє – 2 см.

Вимоги до шрифтового оформлення: гарнітура Times New Roman, кегль основного шрифту 14п., інтерліньяж – 1,5 кегля. Таблиці повинні бути відкритими.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш (додаток 1), другою та третьою – завдання на курсову роботу (зі зворотом, додаток 2, 3), які враховуються в загальну кількість сторінок, але колонцифри не ставлять. Зміст (додаток 4) розміщують на 4 сторінці. На наступних сторінках номер проставляють внизу сторінки посередині. Обов’язково повинен бути список використаної літератури. У тексті необхідно наводити нумеровані посилання на використану літературу. Всі таблиці потрібно пронумерувати та підписати.

Всі аркуші вставляються в обкладинку № 4 та скраплюються.

Курсова робота виконується згідно графіка навчального процесу, який доводиться до відома всіх студентів. За якість та термін виконаної курсової роботи відповідає студент.

Захищаючи курсову роботу, студент повинен коротко проінформувати комісію про прийняті ним основні рішення з вибору техніки, технології організації та розрахунків у виробничому процесі, дати обґрунтовані відповіді на зауваження та запитання рецензента.


Зміст курсової роботи

Вступ

У вступі потрібно коротко охарактеризувати стан економіки в світі, стан економіки в поліграфічній галузі, сформулювати завдання, які стоять перед поліграфічними підприємствами, перспективи розвитку економіки в країні, завдання і мету курсової роботи.

Вступ повинен бути тісно пов’язаний зі змістом курсової роботи.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

В першій частині необхідно в повному обсязі розкрити обрану тему. Всі теми, які надані в таблиці 1 розкривалися викладачем на заняттях, тому суть, поняття і мета їх повинна бути зрозуміла студентові.

Таблиця 1


6092957679455596.html
6092984202794290.html
    PR.RU™