Подання Верховній Раді України звіту про виконання Державного бюджету України

Звітний рік Постанова КМУ Показники, схвалені у звіті (млн. грн.)
Доходи Видатки Сальдо
№693 від 21.06.01 р. 36229, 9 35532,6 + 697,3
№ 788 від 30.04.02 р. 39 726,5 40 407,1 - 680,6
№576 від 23.04.03 р. 45467,6 44348,2 + 1119,4
№531 від 28.04.04 р. 55076,9 56120,0 - 1043,1
№ від 70 337,7 80554,2 - 10216,5

За результатами розгляду Верховна Рада України приймає рішення щодо звіту про виконання закону про Державний бюджет України, яке оформлюється Постановою про звіт про виконання бюджету.

В разі незатвердження звіту про виконання Державного бю­джету Верховна Рада може розглянути питання про відповідаль­ність державних органів і посадових осіб виконавчої влади, а та­кож вирішити інші питання, пов'язані з порушеннями закону про Державний бюджет, якщо такі порушення виявлено під час роз­гляду звіту.

Питання для самоконтролю

1.Дайте визначення бюджетної звітності.

2. Назвіть види бюджетної звітності.

3. Як поділяється бюджетна звітність за своїм призначенням?

4. Як поділяється бюджетна звітність за обсягом показників?

5. Як поділяється бюджетна звітність за строками складання
та надання?

6. Назвіть форми місячної звітності розпорядників коштів,
які фінансуються з Державного бюджету. Зазначте терміни їх по­
дання і зміст.

7. Назвіть форми квартальної звітності розпорядників кош­
тів, які фінансуються з Державного бюджету. Зазначте терміни їх
подання і зміст.

8. Назвіть форми річної звітності розпорядників коштів, які
фінансуються з Державного бюджету. Зазначте терміни їх подання
і зміст.9. Яку звітність з виконання Державного бюджету готують
органи Державного казначейства України?

10. Хто і в які терміни затверджує звіт про виконання Держа­
вного бюджету України?


6093434182465137.html
6093523386460580.html
    PR.RU™