Гнучка мережна архітектура

Прийняття рішень на основі інтеграції з ЕКР-системою

Модуль «Фінансовий аналізатор» тісно інтегрований з модулем Oracle «Головна книга», що усуває необхідність подвійного введен­ня даних і подвійного ведення структур. Інформація «Головної кни­ги» легко відображається на структурі «Фінансового аналізатора», це по ній підготовляються звіти, вона аналізується і поєднується з даними інших джерел, а потім використовується як база для підго­товки бюджетів, прогнозів і планів. Сальдо рахунків «Головної кни­ги» також знаходить висвітлення у «Фінансовому аналізаторі». По­стійний зв'язок між цими двома додатками дозволяє передавати зміни ієрархій і інших структур, що відбулися в «Головній книзі», безпосередньо у «Фінансовий аналізатор» без будь-якої додаткової доробки. Дані і структури можна автоматично регенерувати на ре­гулярній основі, так, щоб забезпечувалася їх цілісність і керованість. Бюджети, створені у «Фінансовому аналізаторі», можуть бути пе­редані назад у модуль Oracle «Головна книга» і зберігатися там для виконання порівняльних звітів по «Головній книзі». Процес аналізу стає найбільш повним за рахунок можливості прямого доступу до даних модуля «Головна книга» з «Фінансового аналізатора».

Пакет забезпечує контрольований доступ до даних. Продукт підтримує цілісність фінансових даних у центральному джерелі і гарантує, що користувачі можуть одержувати необхідну їм інфор­мацію безпосередньо зі своїх робочих місць через Web-браузер.

Засоби керування доступом дозволяють адміністраторові виз­начати для конкретних користувачів, які фінансові дані вони мо­жуть переглядати і редагувати. Користувачі працюють тільки з інформацією, що представляє для них інтерес і відповідає їх поса­довим обов'язкам. Керівники високого рангу можуть одержувати зведені дані, відповідні до рівня їх вимог, а оперативне керівництво може одержувати як детальні, так і зведені, дані.

Сучасні системи фінансового керування найбільш ефективні, коли вони можуть використовуватися не тільки співробітниками фінансових підрозділів. Структурні одиниці організації повинні надавати фінансову інформацію і збирати її по всій розмаїтості мережних користувачів і по всьому світі. Діючий у середовищі Internet «Фінансовий аналізатор» надає фінансові дані, засоби ана­лізу й інструментальні засоби збирання даних у масштабах усього підприємства.Безліч параметрів конфігурування дозволяють адміністраторам побудувати унікальну розподілену архітектуру «Фінансового ана­лізатора», яка цілком відповідає вимогам і місцям розташування фінансових менеджерів. Гнучкий доступ і масштабування архітектури реалізує могутній, швидкісний керований мережний додаток, призначений для обробки величезних обсягів даних і рішення склад­них поточних і перспективних задач фінансового управління.

10.3. Пакет R/3 Фірми «SAP INFORMATION TECHNOLOGY »

Фірма «SAP AG» System, Application and Products in Data Processing (системи, прикладні програми, продукти у сфері обробки даних) з 1992 р. активно працює на ринку СНД [53]. Програмний продукт «SAP» R/3 - це ефективний інструмент для менеджменту, основою якого є орієнтація на потребу в стратегічній інформації про виробничу ефективність продукції, що випускається, в умовах швидкої мінливості споживчого попиту. Спираючись на широку функціональність цієї системи, клієнт здійснює цілеспрямований добір, агрегування, вибірку і класифікацію необхідної інформації.

R/3 - це програмні додатки у сфері обліку і звітності, контролінгу, організації виробництва, керування матеріальними потока­ми, а також у сфері забезпечення якості, техобслуговування і ре­монту устаткування, збуту, керування персоналом і керування про­ектами. Понад два мільйони користувачів в усьому світі щодня ви­користовують R/3 у своїй роботі. Система інформаційної підтрим­ки, а також система ранньої діагностики органічно доповнюють про­поновані прикладні програми. А в Business Information Warehouse (сховище бізнес-інформації) у зручний формі представлені внутрішні і зовнішні дані, що забезпечують інформаційну підтрим­ку при прийнятті рішень на всіх рівнях підприємства.

Система R/3 являє собою набір модулів програмного забезпечен­ня в архітектурі клієнт-сервер, що підтримують широкий спектр про­цесів, які дозволяють поєднати на підприємстві виробництво, збут, бухгалтерський облік і облік витрат в одне ціле. Це сприяє раціоналі­зації виробництва, надає можливість оперативного одержання вироб­ничо-економічних даних і дозволяє точно планувати і управляти всіма адміністративно-господарськими операціями.

Відкритість системи зумовлена тим, що концепція R/3 припус­кає її комплексне застосування, але можливий також і модульний принцип використання. Система R/3 доступна для поетапного роз­ширення і легко приводиться у відповідність зі специфічними ви­могами підприємства. Система призначена для використання на платформах ведучих світових виробників. R/3 сумісна з приклад­ним програмним забезпеченням користувача, а також зовнішніми рішеннями і продуктами інших розроблювачів. Упровадження сис­теми відбувається швидко й ефективно. Бездоганне функціонуван­ня системи R/3 забезпечує спеціальний сервісний центр, послуга­ми якого можна скористатися в будь-який час і в будь-якому місці. Підприємства більше 90 країн світу вже зробили свій вибір на ко­ристь системи R/3.

Інтегрованість системи зумовлена тим, що жодне інше програм­не забезпечення не здатне з такою легкістю, як R/3, переборювати традиційні ієрархічні і функціонально-орієнтовані структури. Не­залежно від спеціалізації різних сегментів підприємства система R/3 дозволяє інтегрувати сферу збуту і планування потреби в ма­теріалах, а також виробниче планування, керування складами, фінансову бухгалтерію і керування персоналом у єдиний потік по­слідовної обробки господарських процесів. За допомогою інтегро­ваних методів керування потоком операцій відбувається об'єднан­ня специфічних робочих циклів підприємства з господарськими процесами системи R/3.

Глобальні можливості: система R/3 - це абсолютно нові інфор­маційно-технічні рішення, що дозволяють вийти за вузькі рамки одного підприємства. За допомогою додатків R/3 господарські про­цеси підприємства поєднуються з господарськими процесами клієнтів і постачальників у глобальний логістичний ланцюжок, що охоплює весь господарський цикл від закупівлі сировини і матері­алів аж до ринку збуту. Додатки R/3 дозволяють інтегрувати бан­ки, а також інших ділових партнерів у систему глобальної комуні­кації, як на локальному, так і на міжнародному рівні.


6095034313140547.html
6095086460272641.html
    PR.RU™