В – Індивідуальні розділи курсу

У принципі всі розділи курсу повинні бути включені в інформаційний пакет.

Розділи курсу визначаються факультетом, і їх можна групувати у великі модулі чи навчальні блоки у рамках глобальної структури курсу.

У випадках, де наявність розділів курсу може залежати від мінімальної кількості студентів, яких приймають, цей мінімум повинен бути чітко визначеним.

Хоча самі наукові дослідження вилучені з ECTS, студенти можуть братися за роботу над науково-дослідними проектами, що є необхідними для одержання ступеня (наприклад, ступеня магістра у Сполученому Королівстві). Відповідно до цього проекти такого роду слід добре визначати в інформаційному пакеті, разом із виділеними кредитами, процедурою оцінювання і описаними методами (див. вище).

Опис індивідуальних розділів курсу є найважливішою частиною інформаційного пакета. Його підготовка вимагає особливої уваги, і він повинен містити таку інформацію:

1. Ідентифікація

Назва розділу курсу і його код (якщо є ).

2. Опис

Чіткий опис змісту кожного розділу. Незважаючи на стислість, інформація повинна бути достатньо детальною, щоб потенційні партнери могли зрозуміти теми, що пропонуються.

3. Рівень

Рівень розділу може визначатися через посилання на:

А). Попередні умови: показник попередніх знань, якими, як передбачається, має володіти студент на початку вивчення розділу курсу, включаючи довідник про книги та інші навчальні матеріали з курсу, з якими студенти могли б заздалегідь консультуватися з користю для себе, попередні курси.

Б). Цілі та завдання: опис результатів навчання, що передбачаються з кожного розділу курсу з точки зору досягнення його цілей і виконання завдань.

В). Бібліографію: будь-які книги чи інші навчальні матеріали, що будуть необхідними в ході вивчення певного розділу курсу.

4. Обов’язкові чи факультативні розділи курсу

Інформаційний пакет має задекларувати обов’язкове вивчення певного розділу курсу, оскільки всі студенти повинні успішно пройти розділ, якщо вони прагнуть отримати дану кваліфікацію/ступінь у цьому закладі, або якщо цей розділ належить до розряду факультативних, вимагає пройти обмежену кількість таких курсів.5. Викладацький склад

Слід подавати повні імена викладачів, які залучені до викладання кожного розділу курсу.

6. Тривалість

У загальну кількість часу, що офіційно вимагається для завершення вивчення певного розділу курсу, слід включити кількість годин, відведених на нього кожного тижня і триместру, кожного семестру і повного курсу, за які він офіційно вивчається, з можливим посиланням на будь-яку діаграму у п. Б – 2 вище. Там, де теми з різних розділів вивчаються паралельно, якщо можливо, слід визначити відсоток часу, який витрачається за один день для вивчення однієї теми.

7. Методика викладання та методи навчання

Надаватиметься детальна інформація стосовно методик викладання та методів навчання, годин, виділених на один тиждень і кількості тижнів, відведених на:

А) лекції;

Б) консультації (слід визначати час для консультації чи створити особливі умови для індивідуального консультування);

В) групові семінари чи практичні заняття;

Г) лабораторна робота;

Д) дипломний проект чи галузева практика;

Е) інші виді практичної діяльності;

Є) методики дистанційного викладання (де підходить);

Ж) інші методи.

8. Оцінювання

Характер, тривалість, вибір часу і повторюваності форм оцінювання, що є характерним для цього розділу курсу, слід уважно перелічити і описати Необхідно встановити періоди для екзаменаційних сесій, якщо вони не збігаються із стандартними періодами екзаменаційних сесій цього закладу або відрізняються від них.

Процедури і формальності, пов’язані з екзаменаційними сесіями, слід конкретизувати, наприклад, вказати крайній термін для реєстрації.

У деяких закладах для студентів, що приїхали вчитися за програмою обміну студентами, передбачаються особливі пільги, наприклад, їм дозволяють здавати екзамени мовами, що не є офіційними у закордонних закладах, користуватися словниками на екзаменах чи збільшують ліміт часу для завершення написання екзаменаційних робіт, і т.д. Слід надавати перелік відповідних пільг.

Необхідно надати схожу інформацію щодо процедур і пільг студентів, які бажають перездати екзамени, включаючи також дату (часто поза рамками семестру/триместру), коли вони зможуть це зробити.

Звичні шляхи оцінювати роботи студентів:

А) письмовий чи усний екзамен;

Б) есе;

В) дисертації – мова, якою мають подавати дисертації, повинна узгоджуватися між місцевим і закордонними закладами перед відправкою студентів. Кількість кредитів повинна чітко встановлюватися;

Г) кваліфікаційні роботи – мова, якою мають готуватися кваліфікаційні роботи і спосіб, у який вони будуть оцінюватися, узгоджуватися між місцевим і закордонним закладами, перш ніж студенти будуть відправлені. Кваліфікаційні роботи мають бути написані згідно з навчальною практикою закордонного закладу, і будь-які курси, що можуть бути пов’язані з їхньою підготовкою, слід ідентифікувати і пояснити, дотримуючись рекомендації цього довідника. Необхідно конкретизувати цілі навчання й те, яких результатів очікують, а також чітко встановити кількість кредитів. Студентам слід надати повну інформацію про крайній термін завершення написання кваліфікаційних робіт;

Д) дипломні проекти і практична робота;

Е) виробнича практика повинна бути відкритою для студентів, якщо її проходження є невід’ємною частиною одержання кваліфікації в закордонному закладі. Кредити, виділені на виробничу практику, мають бути чітко визначеними, і студенти повинні володіти інформацією про те, як будуть оцінюватися результати проходження практики;

Ж) атестат (посвідчення);

З) постійне оцінювання.

Спосіб оцінювання навчання і відносна важливість, що приписується різними стадіями чи видами оцінювання, повинні визначатися з великою точністю. Наприклад, студентам слід знати, чи їх чекатиме менше покарання за погані кінцеві семестрові результати, якщо вони добре справлялися із практичною роботою, чи написанням есе протягом семестру.

9. Мова

Слід вказати будь-який розділ курсу, що пропонується іншою, ніж рідна мова.

10. Розподілення кредитів ECTS

Рейтинг кредиту повинен призначатися для всіх розділів курсу в межах 60-ти кредитів на один навчальний рік, навіть тоді, коли останні згруповані у модулі чи більші “блоки” курсу. Рейтинг також повинен давати солідним проектам (кваліфікаційними роботами, дисертаціями, лабораторними роботами, виробничій практиці, і т.д.) у межах розділів. (Для подальшої інформації, див. частину – “Кредити ECTS”).


6096107263087092.html
6096158473849578.html
    PR.RU™