Відцентрові дозатори

Рисунок 5.5.9 – Конструктивна схема ротаційного дозатора: 1 – корпус;
2 – кронштейни; 3 – редуктор; 4 – трубчатий вал; 5 – дозуючий диск; 6 – направляючі елементи; 7 – рухоме дно; 8 – подаючий конус; 9 - лопаті; 10 - рухомий вал; 11 – наддозаторний бункер;12 – збиральний конус; 13 – регулювальна рукоятка; 14 – приводний вал редуктора.

Рушійною силою для переміщення матеріалу із зони живлення в зону видачі дозатора є відцентрова сила, яка виникає при обертанні робочого органа. У зв’язку з тим, що величина цієї сили зростає під час руху потоку матеріалу за рахунок збільшення радіусу обертання, зростають швидкість руху матеріалу і його щільність. Це призводить до збільшення нерівномірності дозування.

У відцентровому дозаторі конструкції ХНТУСГ (рисунок 5.5.10) цей недолік ліквідовано за рахунок спеціальної геометрії робочих каналів. Переріз робочих каналів по всій їх довжині залишається незмінним (в інших конструкціях вона збільшується), а кривизна їхньої поверхні забезпечує постійну швидкість руху потоку матеріалу.

Продуктивність дозатора регулюється зміною поперечного перерізу робочої частини каналів за допомогою рухомого дна і визначається за формулою:

кг/с, (5.5.41)

де l i h – ширина і висота робочого каналу, м;

n– кількість робочих каналів;

– відносна швидкість руху матеріалу, V=0.1 - 1.0 м/с;

– щільність матеріалу, кг/м3;

k– коефіцієнт заповнення об’єму каналу, k=0.85 - 0.95.

Початковий радіус розміщення робочих каналів визначається за формулою:

, м. (5.5.42)

Мінімальна і максимальна кутова швидкість обертання робочого диска, при якій можливий стійкий процес дозування, визначається з нерівностей:

, (5.5.43)

, (5.5.44)

де f– коефіцієнт тертя матеріалу по поверхні робочого каналу;

– довжина утворюючого конуса, , м;

– кут утворюючого конуса, .

Радіус кривизни робочого каналу визначаємо за формулою:

,м, (5.5.45)

де t – час руху матеріалу по каналу, с.

Визначення необхідної потужності для приводу дозатора знаходимо за формулою:Вт (5.5.46)

де V1 і V2 – абсолютні швидкості руху потоку матеріалу на вході і виході з каналу, м/с;

r1 і r2 – відстань (радіуси) від осі обертання до початку і кінця робочих каналів, м;

ψ1 і ψ2 – кути між напрямком абсолютних швидкостей V1 і V2 і дотичних до кіл з радіусами r1 і r2 відповідно, рад;

– коефіцієнт внутрішнього тертя матеріалу, що дозується;

– питома вага матеріалу, Н/м3;

– площа основи конуса, м2;

– відносна швидкість між шарами матеріалу, який дозується, м/с.


6096529475942039.html
6096586764316704.html
    PR.RU™