Комплексний державний екзамен за фахом

Спеціальність 6.030509 «Облік і аудит»

ОКР «Бакалавр»

Заочна форма навчання

2013 - 2014 н.р.

«Фінансовий облік»

1. Облік руху нематеріальних активів

2. Облік надходження та вибуття основних засобів

3. Облік амортизації основних засобів

4. Облік ремонту та модернізації основних засобів.

5. Облік капітального будівництва.

6. Облік інших необоротних матеріальних активів.

7. Облік фінансових інвестицій.

8. Облік виробничих запасів.

9. Облік поточних біологічних активів.

10. Облік готової продукції.

11. Облік товарів.

12. Облік оборотних малоцінних і швидкозношуваних предметів.

13. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

14. Облік розрахунків з різними дебіторами.

15. Облік грошових коштів на рахунках у банках.

16. Облік готівкових коштів.

17. Облік статутного капіталу підприємства.

18. Облік резервного та додаткового капіталу.

19. Облік вилученого та неоплаченого капіталу.

20. Облік поточних зобов’язань.

21. Облік довгострокових зобов’язань.

22. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

23. Облік розрахунків з оплати праці та страхування.

24. Облік розрахунків з бюджетом за податками та платежами.

25. Облік короткострокових кредитів.

26. Облік витрат за елементами.

27. Облік доходів і витрат від операційної діяльності.

28. Облік доходів і витрат від іншої звичайної діяльності.

29. Облік доходів і витрат від надзвичайної діяльності.

30. Визначення і облік фінансових результатів діяльності підприємства.

«ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ»

31. Суть аудиту, його предмет, метод і класифікація. Поняття, види і об’єкти аудиторських послуг.

32. Організація аудиторської діяльності в Україні.

33. Професійна етика аудиторів та контроль якості аудиторських послуг.

34. Планування та етапи аудиторської перевірки.

35. Оцінка системи внутрішнього контролю на підприємстві.

36. Аудиторський ризик і його компоненти. Методика розрахунку аудиторського ризику.

37. Поняття та техніка розрахунку суттєвості в аудиті.

38. Сутність аудиторських доказів, їх класифікація, вимоги до кількості та якості доказів.

39. Сутність, види і призначення робочих документів аудитора.

40. Аудиторський висновок: поняття та види. Основні елементи аудиторського висновку.

41. Методика аудиту основних засобів.

42. Методика аудиту нематеріальних активів.

43. Методика аудиту фінансових інвестицій.

44. Методика аудиту виробничих запасів.

45. Методика аудиту готової продукції та товарів.

46. Методика аудиту грошових коштів.

47. Методика аудиту розрахунків з покупцями та замовниками.

48. Методика аудиту розрахунків з різними дебіторами.

49. Методика аудиту власного капіталу.

50. Методика аудиту довгострокових зобов’язань.

51. Методика аудиту поточних зобов’язань.

52. Методика аудиту розрахунків з оплати праці та страхування.

53. Методика аудиту витрат діяльності.

54. Методика аудиту доходів та фінансових результатів підприємства.

55. Методика аудиту фінансової звітності.

«Управлінський облік»

56. Предмет, метод та завдання управлінського обліку. Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку. Принципи і системи організації управлінського обліку.

57. Сутність і порядок визнання витрат. Напрями класифікації витрат в управлінському обліку та їх характеристика.

58. Система калькулювання витрат по замовленнях, її суть та сфера застосування.

59. Система калькулювання витрат по процесах, її суть та сфера застосування.

60. Традиційна методологія розподілу накладних витрат.

61. Сутність та переваги калькулювання на основі видів діяльності.

62. Переваги та недоліки системи калькулювання по змінним витратам.

63. Сутність аналізу «витрати - обсяг – прибуток». Поняття та розрахунок точки беззбитковості.

64. Переваги і недоліки бюджетування з «нуля».

65. Склад бюджетів і послідовність їх розробки на підприємстві.

«Облік у зарубіжних країнах»

66. Облік грошових коштів у касі зарубіжних країн.

67. Системи обліку товарно-матеріальних запасів у зарубіжних країнах.

68. Облік надходження основних засобів у зарубіжних країнах.

69. Облік вибуття основних засобів у зарубіжних країнах.

70. Облік витрат на утримання основних засобів у зарубіжних країнах.

71. Облік нематеріальних активів у зарубіжних країнах.

72. Облік природних ресурсів та їх виснаження у зарубіжних країнах.

73. Облік пенсійних зобов’язань у зарубіжних країнах.

74. Облік заборгованості за придбані, але не сплачені товарно-матеріальні цінності та послуги у зарубіжних країнах.

75. Облік дивідендів до сплати у зарубіжних країнах.

76. Облік одержаних авансів у зарубіжних країнах.

77. Облік доходів у зарубіжних країнах.

78. Облік витрат у зарубіжних країнах.

79. Облік нерозподіленого прибутку і дивідендів в корпораціях зарубіжних країн.

80. Облік заборгованості по оплаті праці зарубіжних країн. Облік обов’язкових відрахувань із заробітної плати зарубіжних країн.

«ОСНОВИ ОхоронИ праці»

81. Загальна характеристика законодавства України про охорону праці.

82. Основні положення законодавства про працю України: трудовий договір (поняття, види, укладання, припинення, розірвання), робочий час.

83. Класифікація умов праці на виробництві.

84. Права та обов’язки роботодавця щодо організації охорони праці на виробництві.

85. Правовий статус Служби охорони праці на виробництві.

86. Правовий статус Комісії з питань охорони праці.

87. Гарантії прав громадян на охорону праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та осіб із зниженою працездатністю.

88. Основні завдання діяльності профспілкового органу щодо управління і організації охорони праці на підприємстві..

89. Порядок організації та проведення медичних оглядів працівників.

90. Інструктаж та навчання з питань охорони праці.


6098035367655422.html
6098164984465594.html
    PR.RU™